středa 29. ledna 2014

Národní Anarchismus – Anarchismus


V očích mnoha lidí slovo anarchismus evokuje odpudivý obraz Johnnyho Rottena nadšeně popisujícího nespoutaný chaos a destrukci, které čekají moderní společnost. Od Anarchistů se očekává, že to musí být dlouhovlasí nihilisté, hédonističtí uživatelé drog a utopisté, kteří žijí ve skleníku daleko od reality. Reprezentativní vzorek anarchistů z devatenáctého století, alespoň podle těch, kteří je haní a očerňují v systémem kontrolovaných médiích, je stereotypní blázen, vždy vousatý a umolousaný, nejlépe držící v ruce nějakou výbušninu. Skuteční anarchisté ale nemají nic společného s tímto obrazem zatuchlosti a degenerace, nebo s bezmyšlenkovitým násilím a terorem. Ve skutečnosti představují skutečnou a hmatatelnou alternativu pokračujícímu úpadku západní civilizace.

Termín anarchie či anarchismus pochází z řeckého an archos, což znamená bezvládí, „žádná pravidla“ nebo také „bez pravidel“. To ale ovšem neznamená, že anarchisté věří v chaos, protože v tomto případě je termín „pravidlo“ spojen se způsobem, kterým je společnost organizována v souladu se zvláštní formou jejího řízení. Tudíž tvrzení, že komunita by neměla žádná pravidla, neznamená, že by měla klesnout do naprostého chaosu, protože její pravidla se vztahují k uznání přírodního řádu a odmítnutí ústavních a člověkem vytvořených zákonů nebo zvyků, které jsou předepsány říšemi (federacemi), státy nebo jinou formou správního nebo vládního zřízení. To ovšem neznamená, že anarchistické komunity jsou neschopné dodržovat zavedenou důvěru, hodnoty nebo principy. Naopak to jednoduše znamená, že přírodní řád je precedentem za všech okolností. Samozřejmě, přírodní řád je tou nejvíce organickou formou organizace společnosti na planetě Zemi, protože dovoluje člověku žít v harmonii s přírodou - ne však jako divoké zvíře či ve slepé ignoraci. Člověk objevuje sám sebe, jako součást nadřazené inteligence, součást přírody, a to do míry uspokojení našich základních potřeb, instinktů a tužeb, které máme. Zákony a Systém se nás snaží zotročit, ale uvnitř přirozenějšího nastavení společnosti můžeme naplnit naše skutečné osudy a znovu objevit pouto k přírodě, které jsme před dlouhou dobou ztratili.

Namísto práce v rámci Systému, ve kterém jsou pravidla násilně vnucována, Národní-Anarchisté věří v přirozené autority. Hierarchie je základní přírodní paradigma, ale jedná se o něco zcela jiného, než je falešný třídní systém, který můžeme najít ve všech současných západních společnostech. Čelní představitelé by například měli být podporováni, ale to s sebou také přináší jejich odpovědnost v anarchistickém či kmenovém kontextu. Čelní představitel jako „alfa-samec“ je jenom tak silný jako jeho společenství jako celek. Slovy Rudyarda Kiplinga: „Vlk je jen tak silný, jak silná je jeho smečka a smečka je tak silná, jak silný je vlk." Na rozdíl od obrovské propasti mezi těmi, kteří dnes vládnou a těmi, kteří jsou ovládáni. Tyto dvě skupiny by měli být neoddělitelné.

Když Marx a Engels vydali svůj Komunistický manifest v roce 1848, evropští dělníci a rolníci uvěřili, že konečně našli odpověď na chamtivost a bezohlednost kapitalismu. Marx ovšem obhajoval formu totality, kterou nazval diktatura proletariátu, což ve skutečnosti vedlo pouze k vytvoření nové vládnoucí třídy a zachování hromadného námezdního otroctví. Ale nebyli zde pouze komunisté, jako odpůrci kapitalismu. Ve stejné době Francouz jménem Pierre-Joseph Proudhon napadl jak kapitalimus, tak komunismus, protože pevně věřil, že ten druhý podkopává lidskou individualitu. Proto se několik ruských anarchistů, mezi kterými byl i Michail Bakunin a Petr Kropotkin, snažilo odhalit bezvýslednost marxismu a místo toho formulovat koncepci budoucího decentralizovaného světa kolektivistických skupin, v nichž budou mít lidé více autonomie a možnosti projevovat svou přirozenou identitu. Nicméně během dvacátého století byla pozice anarchismu infikována komunismem a to, co začalo jako ušlechtilý ideál plný víry ve svobodu a identitu, se zvrhnulo v levicovou byrokratickou mašinerii a jakýsi druh politické korektnosti. Není pochyb o tom, že levičáci vláčí odkaz anarchismu bahnem a jeho obraz byl ve výsledku značně pošlapán. Ale to je právě důvod, proč je svět nyní připraven na zbrusu nový ideál: Národní-Anarchismus. A co odlišuje Národní-Anarchismus ostatních dnešních Anarchismů a co že může nabídnout?

V kostce naše vize vypadá tak, že lidé budou žít dle vlastních principů v malých vesnických komunitách v souladu se svými zásadami. Tyto principy na prvním místě podmiňuje povaha lidí, kteří formují komunitu, protože poslední věc, kterou bychom chtěli, je zavádět jakékoli dogmatické a rigidní systémy. Teoreticky tedy Národní-Anarchisté mohou být křesťané či pohané, farmáři či řemeslníci, heterosexuálové či homosexuálové. Důležitou věcí je, aby komunity uspokojovaly potřeby svých členů. Mohou být také raději mutualisty, než využívat totalitní praktiky. Jinými slovy, lidé by měli mít svobodnou volbu, kdykoliv vstoupit nebo opustit komunitu. Pokud nejste šťastni s principy, které fungují ve vaší komunitě, jednoduše odejděte do jiné. Na druhou stranu komunity musí být respektovány svými sousedy a musí být připraveny bránit se hrozbám zvenčí.

Nakonec musíme říci, v souvislosti s rostoucím zoufalým špiněním od našich nepřátel z obou stran pravolevého politického spektra, my nepoužíváme Anarchismus jako výhodnou taktiku, či jako prostředek k zakrytí tajného fašistického programu – myslíme to s Národní-Anarchismem smrtelně vážně. Dlužno dodat, že jako mutualisté uznáváme filozofii „žij a nech žít“. Lidé jsou rozdílní a mají rozdílné hodnoty. V moderních pluralistických společnostech tyto rozdíly vedou ke konfliktům a některé hodnoty nevyhnutelně potlačují nebo likvidují jiné. Myslíme si, že některé hodnoty jsou hůře ubránitelné pro budoucí generace a proto si přejeme vytvořit klima, ve kterém to možné bude. Národní-Anarchismus je proto Anarchismus sui genesis. Anarchismus svého druhu.