středa 27. července 2011

Kai Murros


Kontroverzní. Takový je Kai Murros, Fin narozen roku 1969 v Helsinkách. Léta 1990 - 1999 strávil na helsinské univerzitě studiem historie a orientálních jazyků. Diplomoval zde na téma čínská lidová armáda, jeden rok v Číně také strávil na studentské stipendium. Ve svých četných televizních a rozhlasových vystoupeních vyvolal vlnu pohoršení za své radikální nacionalistické názory a touze po nemilosrdném opatření. Kai Murros v nich otevřeně vyhrožoval kapitalistům a politikům, že po té co proběhne národní revoluce, budou posláni do zajateckých táborů jako nepřátelé lidu. Jinak vede Kai Murros poklidný život a jeho největším zájem po politice je jeho zahrada.

Kai Murros je prapodivný mix evropského nacionalismu, marxismu a anarchismu. Inspirován Mao Ce Tungem a Machiavellim - což z něj činí unikátní kontroverzní originál. Jeho názory jsou pro někoho inspirující, rozčilující, vzrušující a alarmující, ale nikdy nejsou nudné. Svým rasovým socialismem navazuje na tradice Maurice Barrèse a Otto Strassera. Vztah mezi socialismem a nacionalismem popisuje Kai Murros takto „Nacionalismus musí být vždy socialismus, nacionalismus je kolektivní ideologie. Nacionalismus se vždy zaměřuje na zlepšení života lidí jako celku.“

Je autorem kontroverzní knihy Revoluce a jak na ní v moderní společnosti, o které se sám vyjádřil, že je knihou marxistickou „Snažil jsem se vypadat jako dogmatický marxista a jak jen to je možné využít marxismus jako rámec pro mé nacionalistické názory. Mým záměrem bylo na marxistické teorii dokázat, že revoluce je nevyhnutelná, ale nebude marxistická, ale bude národní. Chtěl jsem využít zbraně levice proti ní samotné, jejich materialismus aplikovat na historii.“ Knihu lze číst jako politický paradox, sbírku aforismů či jako politickou poezii. Záměrně zde použil komunistické prózy a hesel ke svému vyjádření k současné době.

Mnozí jej označují za Národního bolševika, někdo by jej zařadil do Nové pravice. Zúčastnil se druhé Evropské konference v Moskvě a setkání Nové pravice v Londýně, kde prezentoval své názory na znovuzrození evropské civilizace a navrácení hrdosti evropskému lidu a jeho sebevědomí. Jeho evropský nacionalismus vychází z racionální myšlenky, že my Evropané musíme vytvořit společnou politickou a vojenskou jednotu, která bude chránit naše životy a zájmy po celém světě. Prvořadým cílem by tedy mělo být zaktivovat v lidech evropské myšlení - převládá zde totiž ve velké míře oddanost svému národu a teprve až pak Evropě. Murros zastává názor, že toto evropanství a obrana naší civilizace povstane samo jako historická samozřejmost lidí bránících se proti vlastní vraždě, a právě teď nastává ta správná doba pro evropanství - Evropané jsou zahnáni do kouta a čelí vyhynutí své rasy a celkovému pádu civilizace. Evropa stojí podle něj právě teď tváří tvář k smrti a tento fakt by měl Evropany spojit - musíme těžit ze svého strachu a nenávisti vůči těm, kteří chtějí zničit náš život, zemi a důstojnost. Naši nepřátelé nás musí vidět jako jednoho protivníka - Evropany. „Trosky lidství se zmítají v přílivových vlnách, které vyplavily vlny mezinárodního kapitalismu na naše pobřeží … noví Evropané? A my máme zemřít, abychom udělali místo pro tyto nové Evropany …“

Následuje výtah kontroverzních myšlenek Kai Murrose z jeho polické příručky Revoluce a jak na ní v moderní společnosti:

„Největší chybou při budování socialismu je socialismus vytvořený ve snaze anorganické a kosmopolitní společnosti, bez skutečných kořenů a společné historie skupin lidí.“

„Kosmopolitní socialismus a kapitalismus jsou v podstatě dvě stejné věci. Nefungují, protože nemají kořeny v reálném životě a chybí jim organická jednota.“
 

„Vztah mezi historií a národním duchem je stejný jako vztah mezi hmotou a energií. Oba jsou opačnou stranou téže mince.“

„Zdravý nacionalismus by neměl být pouze idealistickým snem. Nacionalismus by měl být spojen s reálným světem pomocí hmatatelné historie.“

„Pouze v případě, že kapitalismus bude nahrazen socialismem, se bude moci národ skutečně svobodně vyjadřovat a rozvíjet, aniž by mu byly stanoveny limity.“

„Socialistická společnost má jasnou představu o organické svobodě. Socialistická společnost, na rozdíl liberalismu a kapitalismus dá přednost společnosti před sobectvím a hédonismem.“

„Za prvé musíme pochopit národ, jako produkt materialistických sil v historii - to je základní kámen revolučního nacionalismus a socialismu.“

„Národ není abstrakce, je to skutečnost. Můžeme jej vypozorovat všude - v lidech, v zemi, v  kultuře, ve zvycích lidí a jazyku, v ovocích tvrdé práce a ve společné paměti.“

„Existence národa je založena ve smyslu společenství a touhy po blízkosti, které vycházejí z genetického základu lidstva. Velikou esencí národa je vzájemnost, vzájemný respekt a pocit odpovědnosti, kterou mezi sebou lidé cítí.“

„Revoluce je vždy násilný proces. To je důvod proč si již od začátku musíme zvyknout na myšlenku použití jakýkoliv prostředků, kterými zničíme naše nepřátelé.“

„Nakonec je to právě jen ta jedna třída, která vede revoluci, ta která nevlastní žádný kapitál a nemá žádné falešné iluze, je pouze vázána na osud národa a národního státu - tím mám na mysli dělnickou třídu.“

„Musíme udělat dvě revoluce - první srazí kapitalismus a rozdrtí jeho zbytky pomocí diktatury národního proletariátu. Po tomto musíme tuto sílu delegovat zpět do místních společností, družstev, odborů a tak dále. Zde se budou z lidí stávat elity. Tato druhá revoluce bude daleko obtížnější než první.“

„Historie spočívá v zápase mezi masou a elitou, jakmile se z lidí stanou elity, elity určující a rozhodující skrze organickou demokracii, tento boj skončí.“

„Největší hrozbou organické demokracie jsou ty ekonomické síly, které přesahují zdroje místních společenství, stejně jako vrozené frakcionářství způsobuje místní anarchii. Odpovědí na tyto problémy je existence stavu/státu.“

„Autorita státu je založena na zákonech a decentralizaci. Autorita strany je mravní a centralizovaná.“

„Přijměte váš vztek a nenávist, najděte v sobě zvíře. Zlomte svá pouta a spalte všechny mosty za sebou. Nic dobrého z Vás nevzejde, dokud skutečně nevíte, kdo jste.“