čtvrtek 14. července 2011

Boj za evropské impérium


Když se Sir Oswald Mosley vynořil v poválečném období, tak následkem bratrovražedné války (2. světové války 1939-1945) svojí politickou pozici redefinoval. Fašismus byl podle něj unikátním meziválečným fenoménem, organizovaným tak, aby odpovídal svému období (20. a 30. Léta). V roce 1945 všechny aspekty, ze kterých vycházel padly - svět se změnil a úzkostlivý státní nacionalismus zastaral.  

Válka ukázala jedno - národy Evropy by se měli spojit a předejít tím budoucím konfliktům. Následkem války byla ztráta britského impéria a nástup dvou supervelmocí Ruska a USA. Britské impérium představovalo pro Mosleyho rozsáhlou ekonomickou oblast, na které zakládal své předválečné představy izolované imperiální politiky. Cestou z poválečné mezinárodní ekonomické konkurence, ve které finanční mocnosti využívaly nejednotnosti národů, bylo vytvoření izolované ekonomiky, které se dalo dosáhnout pouze v rámci obrovské geopolitické oblasti. Novým impériem měla být Evropa spolu s bílými državami Afriky a JAR. Toto Evropské impérium by bylo protipólem USA a jeho zájmům a ochranou před sovětskou agresí. Tato nová unie měla mít název Evropský národ.   

V roce 1948 Mosley překonal fašismus a demokracie starého stylu novou ideologickou syntézou, kterou nazval Evropský socialismus, který však nemůže být srovnáván s internacionálním socialismem komunismu. Mosley tehdy píše: „Odvraťme se od starého internacionalismu, který vždy selhal, a starého úzkoprsého nacionalismu, který je dnes zastaralý, k nové myšlence Evropy jako národa.“   

Fašismus 20. a 30. let měl dvě hlavní slabiny. Za prvé po dynamické cestě až k moci měl tendence „hrubé jízdy po občanských svobodách“ a za druhé jeho rázný nacionalismus ho dostával do konfrontačního postavení s bezprostředními sousedy. Mosley uznal tyto chyby fašismu a pokračoval za hranici této ideji syntézou konfliktních principů. Potřeba státního zásahu na vyřešení aktuálních problémů byla v souladu s potřebou a respektováním občanských svobod. To byl cíl jeho nové evropské politiky.  

Je třeba pamatovat na to, že Mosleyho fašismus v 30. letech 20. století odrážel britský postoj, úplně odlišný od fašismu v Itálii. Národní charaktery nevyhnutelně sehrávají úlohu v politice spolu s tradicemi, kulturou a sociálními zvyklostmi. Tak jestli nic jiného, tak Oswald Mosley ztělesňoval podstatu Brita. Jednou z této podstat je jeho trvalý boj za impérium - nejprve Britské a v poválečných letech boj za Impérium Evropa. Následující příspěvek z pera Oswalda Mosleyho nám základy jeho Evropského impéria představí.  

Sir Oswald Mosley -  Evropský Národ   

Evropský národ, to je idea, kterou může pochopit každý. Je velmi jednoduchá, ale z tohoto důvodu by neměla být zamítnuta, protože nejvíce rozhodující věci mají kořeny v jednoduchosti. Zeptejte se každého dítěte co je to národ? To Vám pravděpodobně odpoví, že národ má vládu. A ve skutečnosti je to správná odpověď, pokud jde o první část k poznámce k národu, že národ tvoří stát, který se skládá z lidu a z jeho vlády. Při mnohem hlubší úvaze bude samozřejmě následovat otázka zeměpisná, rasová a historická, která přispěla k vývoji těmto skutečnostem, které tvoří národ. Ale tím nejjednodušším bodem, a také tím nejdůležitějším, který definuje národ je jeho vláda. To je důvod, proč je moderní Evropě kladena otázka, zda si přeje vládu, a to vládu evropskou. A účelem této krátké eseje je, abychom si na tuto otázku odpověděli. A nakonec všichni shledáme za nezbytné rozhodnout se, na jakou stranu se přikloníme.   

Jediným způsobem jak docílit skvělého je dělat věci skvělým způsobem. Pokud se naše životní nutnost setká s jasným a rozhodným nápadem, kterému všichni porozumí, a který bude evokovat vysoký ideál, tak lidé zareagují rozhodně a pochopí nezbytnost tohoto plánu a vycítí sami jeho příčinu. To je důvod proč je v životě často snazší dosáhnout skvělých věcí, než malých. V nejtěžších chvílích, jako byly v minulosti války, byly národy Evropy schopny každé námahy a každé oběti. A právě teď je reálné a naprosto potřebné vyvolat stejně vroucího ducha rozhodujícího činu, ale ne ničením, ale tvořením. Prací a ne smrtí. Činu životního spojení. To lze provést pouze nápadem, který je jasný a myšlenkou, která je skvělá. Evropský národ může sám o sobě vyvolat tuto ideu v lidech.  

Co je řešením pro některé země Západu, které nemohou čelit konfrontacím v soutěži na světovém trhu? Jedinou možnou odpovědí je opustit světový trh a uchýlit se k životaschopnému hospodářství, které je dostatečně velké, na to aby zahrnovalo všechny jeho základní potřeby, které může poskytnout vlastnímu trhu. K dispozici je pouze jediný trh, evropsko - africký. Jižní Amerika představuje alternativu pro Evropu, ale Západ si nemůže dovolit opustit Afriku a příliš úzké vazby na Jižní Ameriku by mohly vytvořit politické problémy se Severní Amerikou a je v zájmu Západu se tomu vyhnout. Takže vytvoření evropsko - africké hospodářské soustavy je nyní nezbytné pro život Evropy.   

Civilizace, kterou chceme vytvořit, musí být trvanlivá a humánní. To znamená, že černoši v Africe nemohou být majetkem bílých v Africe a nesmí být využíváni jako levná pracovní síla na podřadné práce. V Africe, která je stále relativně prázdným kontinentem, je stále spousta místa pro černé a bílé. Ale musí zde tyto národy žít oddělené, nechceme-li se vrátit ke starému koloniálnímu vykořisťování. Méně vyspělé černé národy, ač početnější, se stávaly nevolníky pokročilejších bílých menšin, pokud žily pospolu. A dědictvím tohoto by byla nekonečná rasová nenávist, která bude potlačena pouze krveprolitím. Takže je nutné vytvořit v Africe dva národy a nikdo nemůže tvrdit, že se zde pro ně nenachází potřebný prostor, potraviny a suroviny. Tento úkol je však nesplnitelný pro osamocené národy Evropy, žádá si sílu a moc sjednocené Evropy.   

Ale vraťme se k naší původní otázce: jak může být tohle vše stvořeno bez jednotné evropské vlády? Může se tato idea stát skutečností v nějakém reálném čase, řekněme patnáct let, bez jednotného evropského trhu a z toho plynoucího evropsko - afrického hospodářského společenství, které poskytne řešení pro ekonomické problémy zemí západní Evropy? Něco takového nemůže v krátkém časovém úseku vzniknout bez opravdové jednoty. A skutečnou jednotu zajistí jednotná vláda, a to vláda evropského národa. Musíme začít myslet, cítit a jednat jako Evropané.