pondělí 17. března 2014

Paralely myšlení: H. S. Chamberlain a J. Burckhardt


Houston Stewart Chamberlain (1855 – 1927) byl učencem, historikem a znalcem umění; britem žijícím v Německu, majícím za svou ženu Evu Bülow, nejmladší dceru Richarda Wagnera. Jako jeden z prvních se pokusil zcela novým klíčem otevřít všechny brány dějin – onen klíč spočíval na anthropo-rasových základech, což tak rozjasnilo nad tepem dějin zcela nové světlo. Vrcholným dílem jeho postojů je bezpochyby obsáhlý dvou-svazek nesoucí název Základy devátenáctého století (Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts).

Jacob Burckhardt (1818 – 1897) se během svého života stal významným švýcarským historikem, kterému bývá připisována průkopnická práce zejména v okruhu kulturních dějin. Na basilejské univerzitě, kde přednášel historii, se jeho přítelem stal německý filosof a vizionář velkého obratu Friedrich Nietzsche, který se v některých jeho myšlenkách inspiroval.

Co oba tyto syny 19. století spojuje? Oběma byl vlastním postoj odporující tehdějšímu pokrokovému myšlení, který byl jimi získán bedlivým studiem dějin. Stejně tak se jejich kritické názory shoduje v pohledu na dvě největší monoteistická náboženství – islám a žido-křesťanství.

Proti falešnému pokroku
Oba dva odmítali to, co bylo definováno jako konec dějin. Dějiny pro ně neskončili ve včerejšku 19. století, které bylo tehdejším hlavním a optimistickým proudem představováno, jako nevyhnutelné vyústění toku dějin. Chamberlain ani Burckhardt nevěřili v racionalistický optimismus a Hegelův osvobozený rozum s jeho chronologickou cestou dějinami. Tento konec dějin byl představován panstvím rozumu; rozumu jež je hodnotou sám o sobě; rozumu, který je univerzální (každému stejný) a který dokáže racionálně odvodit to, co je dobré a co zlé, přičemž jeho prvotním hlediskem je jednotlivec a účelová pragmatičnost (tedy to, co lze uchopit či přesně změřit, spočítat nebo ohodnotit – nepopiratelné vědecké úspěchy i omezení zde byly zcela zcestně aplikovány na život společenství). Na tomto podkladě povstal moderní stát a občanská smlouva (stát už nic nepožaduje, je jen strážcem práva a majetku).

Chamberlain a Burckhardt nesdíleli převědčení, že evropská civilizace dospěla do svého dospělého stádia, na konec a maximum své cesty. Burckhardt cítil, že moderní evropská civilizace se vydala špatným směrem – neboť moderní revoluce pustily z řetězu divokého psa průmyslové a hospodářské revoluce, která stvořila materialistického hodnoty a společnost, ve které již ne důvodu ani místa pro veškerou mravnost. Moderní společnost pojímá vše minulé z dějin za nedokonalé a proto uzavřené; dějiny pro ní jsou cestou, kterou si muselo lidstvo projít - na tomto konci stojí osvobozený a univerzální rozum, jako hodnota sama o sobě, a Hegelova lineární dialektika dějin, proti nimž Burckhardt ve svém díle Úvahy o světových dějinách (Weltgeschichtliche Betrachtungen), ze kterého bude citováno i dále, píše: „U mnohých filosofů se setkáváme docela běžně s mylným názorem, že naše doba je naplněním všech dob nebo že se k tomu alespoň blíží a že vše minulé se událo jen a jen kvůli nám, kdežto ve skutečnosti všechno existovalo samo o sobě, včetně nás, pro to co bylo předtím, pro nás i pro budoucnost.“ Tak Burckhardt odmítá moderní metodu filosofie dějin, která se snaží dobrat obecného modelu vývoje a smyslu dějin světa a to v optimistickém (pokrokovém) duchu, který pro modernu přirozeně vrcholí moderní demokracií a liberálním hospodářstvím.

Proti tomuto pokrokářskému optimismu, který stvořil člověka zcela vybájeného (rozumově dospělého a univerzálního), staví Burckhardt zcela jinou konstantu v níž stojí člověk se svým utpením, snažením a se svými činy; tedy člověk takový jaký byl, je a bude. Dějiny mají podle Burckhardta své krize, stejně jako okamžiky štěstí a z toho vyplívající vzestupy a pády, protože pánem dějin je sám člověk – člověk ve své podstatě, která se nedá redukovat jen na to, co je z něj dobré (což udělala moderna), aniž by šlo vypustit z něj to špatné.

Falešný pokrok moderního světa prohlédl taktéž Chamberlain. Moderna totiž podle něj nepřinesla nic nového; žádného člověka, který se odprostil od starých pověr a lží. Moderna se i přes své osvícenství stále drží starých církevních žido-křesťanských dogmat, které jen sekularizovala v rozum (ráj již nemá být v nebi, ale na pevné zemi). K tomu Chamberlain ve svých Základech devatenáctého století, jež jsou pro nás zdrojem i v dalších jeho citacích, píše: „Zdědili jsme souhrn vědomostí, myšlenek atd., zdědili jsme jisté rozložení hospodářských sil, zdědili jsme bludy i pravdy, představy, ideály, pověry: mnohé tak nám přešlo v maso a krev, že domníváme se, že nemůže jinak býti.“ Proto si Chamberlain dovoluje tvrdit: „Největším všech bludů však jest přijatá domněnka, že naše civilizace a kultura jest výrazem obecného pokroku lidstva; ani jediný fakt dějin nenasvědčuje tomuto tak oblíbenému výkladu.“ Zatímco moderna je zaslepena falešným dějiným pokrokem, materialismem a abstraktním člověkem, obdařeným univerzálním a racionálním rozumem, tak Chamberlain v dějiných pohybech, stejně jako Burckhardt, spatřuje dílo člověka jakožto jejich činitele, tedy člověka takového jakým je - „majícího vysoké dary, avšak též i úzké, nepřekročitelné ohrady“. Tento člověk je ovšem člověkem rasově podmíněným.

19. století bylo pro Chamberlaina „střední dobou“ - přechodným stádiem v němž nic není definitivní ani ukončené. Osvícenská kritika církevního dogmatismu, absolutismu a feudalismu zapříčinila jejich pád, ale rozhodně neukončila dějiny, jen místo starého dogmatismu nastolila sekularizovanou univerzální morálku – ta musí býti do budoucna nahrazena morálkou a náboženstvím vyhovujícím germánské (tzn. germáni, keltové, slované) duši – obojí bez žido-křesťanských dogmat; v křesťanství musí zvítězit germánský duch!

Proti monoteismu
Právě náboženství je dalším bodem, ve kterém se objevuje paralela myšlení Chamberlaina a Burckhardta. Oba dva se shodují v tom, že metafyzika a z ní vystupující náboženství jsou nedílnou potřebou člověka. Oba však podrobují kritice dvě největší monoteistická náboženství – islám a žido-křesťanství.

Burckhardt kritizuje islám jakožto despotické a anti-umělecké náboženství, které zná jen teokracii. Všechnu architekturu a umění podle Burckhardta islám převzal a znetvořil od starých Peršanů. Stejné je pro něj židovství spjaté s ikonoklasmem a náboženským materialismem, bez jakékoliv fantazie a ztvárnění, je to pouštní vírá usilující jen o svou absolutistickou vyvolenost: „Židé všemi proměnami svých dějin neustále míří zpět k teokracii, to je nejzřetelnější z pozdější restaurace chrámového státu. Nejde jim ani tak o světové panství jejich národa jako spíš o rozšíření náboženství, všechny národy se měly přijít pomodlit na Moriah. Časem se ovšem za Davida a Šalamouna zvrhávala také židovská teokracie ve světový despotismus; ale Židé periodicky usilují o to, vyloučit ze své povahy všechno, co by do ní chtěly vnést stát a světová kultura.“

Obdobné znaky v židovství a islámu spatřuje i Chamberlain: „Všecky větve semitského kmene, jinak v mnohých vzhledech hojně nadány, byly odjakživa úžasně chudy náboženským instinktem.“ Proto je starozákonní Bůh jen despotou a žárlivcem, jehož jméno nesmí být vysloveno a jehož podoba nesmí být umělecky zobrazena. Dogmatika a náboženský materialismus – to je pro Chamberlaina židovství.

Z tohoto dogmatismus povstalo křesťanství, které se ve svém raném věku ponejvíce projevovalo fanatismem a despotismem, jak sumarizuje Burckhardt. Žido-křesťanský dogmatismus a ikonoklastismus, popírající svobodnou a tvůrčí vůli, však evropskému středověkému katolictví nezabránili, jak správně na světlo vynesl Chamberlain, aby se v něm z části ztělesnil germánský duch – a to zejména v umění a náboženském posvátnu. Katolictví tak získává i svůj vlastní pantheon – světce a patrony. Podle Chamberlaina má tak křesťanské náboženství dvě protikladné tváře – dogmatickou (židovskou) a svobodně tvůrčí (germánskou). Veškerá umělecká díla, posvátnost, liturgie a obrazovost probouzející fantazii a uvolňující skryté síly jedince a národů jsou přispěním indo-evropanů, skrze jejich potomky germány, křesťanskému náboženství. Vše, co je v křesťanství tvůrčí a živé je podle Chamberlaina indo-evropské.

Odkaz Řecka
Kde tedy v dějinách zahlédnout to, co je zdravé a člověku silné? Chamberlain i Burckhardt svorně ukazují zejména na odkaz starověkého a vrcholného Řecka. Ohrožená evropská civilizace musí podle Burckhardta najít kontinuitu svého ducha, která překlene hospodářský individualismus a materialismus 19. století. Navazovat se musí na hellénský odkaz: „Každý jednotlivec měl pocit, že stát žije v něm. Tehdy šlo o to, aby státu každý pozitivně sloužil. Jen v řeckém státu dosáhly všechny síly uvolněného individua takového napětí a rozletu, které umožňovaly ve všech oblastech vrcholný výkon.“

Stát a svoboda tehdy koexistovali s polyteistickým náboženstvím. Řecký polyteismus neměl zjevení ani přikázání, a proto, na rozdíl od monoteismu, u něj neexistovaly světovládné tendence a nebyl člověku despoticky nadřazeným – stát a společenské uspořádání se v Řecku řídilo podle lidí, což však náboženskému životu nijak nepřekáželo, jak upozorňuje Chamberlain. Polyteistické náboženství je pro Chamberlaina tvůrčím a svobodným projevem člověka, namísto ukřižované morálky křesťanství: „Není to pouhé snění, nýbrž živoucí přesvědčení, víra, a ta jako všecko živoucí, plodí život opět. Hrdiny svého kmene a své svaté muže spatřuje jako nadlidi vysoko se vznášeti nad zemí; jim chce se rovnati, neboť i jeho vábí to vzhůru, a nyní ví, z jak hluboce vnitřní studnice oni čerpaly sílu, aby byli velikými. Tento pohled do nevyzpitatelných hlubin vlastního nitra, tato touha nahoru: toť naboženství. Náboženství nemá předem co činiti ani s pověrou ani s morálkou; jeť to stav mysli. A poněvadž náboženský člověk jest ve styku se světem na oné straně rozumu, proto jest básníkem a myslitelem; vystupuje vědomě jako tvořící; bez konce pracuje na ušlechtilém díle Sisyphově, aby neviditelné utvářil viditelně, nemyslitelné pomyslně; nikdy u něho nenalézáme uzavřenou, chronologickou kosmogonii, k tomu dědil příliš živý pocit nekonečna; jeho představy zůstavají v toku, nikdy neztuhnou; staré nahrazovány jsou novými; bohové v jednom století vysoce ctěni jsou ve druhém sotva podle jména známi. A přec zůstavají velké poznatky pevně získány a nikdy více se neztrácejí, mezi všemi nejvýše poznatek základní, jenž tisíce let před Kristem v Rigvedě vysloven takto: Kořeny bytného mudrci nalezli v srdci.“

To je náboženství vrcholného období Řeků, které má vše to, co islám a židovství nemá – tam pro Chamberlaina schází tvůrčí živel, obrazotvornost a tvářivost. Proto Řekové měli bohatý náboženský život v umění a básnění, stejně jako měli empirické vědění a technický pokrok, což položilo základy moderní vědě: Umění pozvolna se rozvíjejíc ve filosofii a vědu dávalo základy souladu myšlení, cítění a poznávání. To se potom rozšířilo i na obor veřejného života: Nekonečná péče, jež byla vynakládána na vytváření krásných, silných těl, sledovala umělecké normy; básník stvořil ideály, po jichž uskutečnění se nyní toužilo.“ To pro Chamberlaina charakterizovalo duši indo-evropanů a jejich potomků germánů.

To samé v dějinách vrcholného Řecka spatřuje Burckhardt: „Řecký svět bohů a bohatýrů byl ideálním odrazem světa lidí s božskými a heroickými vzory pro každou ušlechtilou touhu a každý požitek. Bylo to zbožnění kultury, ale nikoli její petrifikace.“

Avšak i Řecko stvořil jen člověk, i zde zasáhla krize. Tvůrčí náboženství ovládla filosofie Platónova a Aristotelova (ten druhý z nich je pro Chamberlaina prvním scholastikem), kteří nahradili žitý svět světem abstraktním a tvůrčí vůli asijskou pověrou o nesmrtelné duši, což se promítlo nejen do náboženství, ale i do společenského uspořádání Řeků, k čemuž Chamberlain píše: Všeobecně líčí se náboženský rozvoj Hellénů, jakoby se lidová pověra pozvolna ve vědomí jednotlivých vynikajících mužů stále v čistější, stále oduševnělejší víru v jediného boha zjasňovala, a tak duch lidský prý kráčel z temnoty do stále jasnějšího světla. Náš rozum miluje zjednodušování: toto pozvolné stoupání řeckého ducha, až dozrál pro vyšší zjevení, hodí se velmi vrozené myšlenkové lenosti. Ve skutečnosti tato představa jest ven a ven falešná a zfalšovaná: víra v bohy, jak ji poznáváme u Homéra, jest nejvznešenější a nejčistší zjev řeckého náboženství; mnohostraně podmíněn a omezen (jako všecko lidské), přizpůsoben ve vědění, myšlení a cítění určitému stupni civilizace, byl tento náboženský názor na svět přec tak krásný, tak ušlechtilý, tak svobodný.“

K tomu Burckhardt shodně: „Tam kde propouštěla člověka poezie vychovatelka, směla jej do učení vzít filosofie a dovést k monoteismu, ateismu a panteismu. Náboženství pak nevyhnutelně zakrnělo, přestože existovalo dále – v pouhou víru mas, v chátrající mantiku [věštění, čtení z ruky, výklad snů, pozn. redakce] a goetii [zaklínání kouzelníků, pozn. redakce], a ta brala od 2. století znavenou kulturu pod svá černá křídla. Pozdější setkání tohoto náboženství s pronikajícím křesťanstvím muselo vést k porážce.“ To vše tak nemohlo skončit jinak než mocným nástupem žido-kresťanství do vlaku dějin indo-evropanů, jak dí stejně i Chamberlain:Z docela jiné strany světové, z národa, nemajícího ani umění ani filosofii, v svět vstoupila náboženská mocnost tak silná, že mohla snésti blouznění víříveho tance.“ Protože: „Zde [v Řecku, pozn. redakce] se zrodil člověk schopný státi se křesťanem.“

Slovy Nietzscheho chtělo by se jen dodat: „Život jest u konce, kde začíná říše Boží.“