pátek 22. července 2011

Evropská deklarace 1962


V roce 1962 se v italských Benátkách scházejí zástupci čtyř evropských nacionalistických stran, aby posvětili a formálně podepsali novou strukturu celoevropského nacionalistického boje.  Svůj podpis pod tento manifest připojil Sir Oswald Mosley (Union Movement), Jean Thiriart (Jeaune Europe), Adolf von Thadden (Deutche Reichspartei) a Giovanni Lanfre (Movimento Sociale Italiano). Manifest nazvaný Evropská deklarace, sepsaný Oswaldem Mosleyem, nabízí mladé generaci Evropanů novou alternativu vůči kapitalismu a komunismu.   
Sir Oswald Mosley zde navazuje na svou tzv. doktrínu vyšších forem: „Od války jsem zdůraznil celkem pět hlavních cílů. Skutečné sjednocení Evropy, spojení moci s vědou, silnou vládu, která jedná rychle a rozhodně za předpokladu parlamentní moci, vládou efektivně vedené a řešené ekonomické problémy pomocí mzdového a cenového mechanismu v klíčových bodech moderního průmyslového světa a jasně definovaná cesta lidstva do stále vyšších forem života.“ Manifest nabízí pouze základní ideologický rámec a nezachází do podrobností, pouze nastiňuje východiska a řešení pro Evropu. Celou ideologii Evropské deklarace rozepsal a popularizoval Oswald Mosley ve svém časopise The European a ve svých knihách.   

Mosley v deklaraci nabízí řešení v jednotné evropské vládě, volené Evropany, v níž vidí jednotnost, která Evropě po staletí scházela. Mosley silně ovlivněný nastupující studenou válkou volá také po jednotné vojenské síle, která zamezí duchovnímu a ekonomickému imperialismu USA a komunistického Ruska. Nástupem třetí mocnosti Evropy, vidí také rovnováhu, která udrží světový mír. Ekonomický problém Mosley spatřuje v materialismu kapitalismu, zde nabízí řešení v revolučním syndikalistickém socialismu. Volá zde po zespolečenšťování výrobních prostředků, regulaci platů / cen a nastolení spravedlivé hospodářské soutěže. Jím prosazovaný africký kolonialismus má zase jednou provždy Evropu osamostatnit, aby se stala hospodářsky nezávislou na zbytku světa. To vše mělo Evropě přinést nesmrtelnost a velikost. Evropská jednota měla být cestou k tzv. vyšším formám života Evropy.  

Sir Oswald Mosley - Evropská deklarace 

Jsme Evropané vědomí si své tradice, která vychází z klasického Řecka a Říma, civilizace, která po 3000 let dávala myšlenky, krásu, pokrok a vědění lidstvu. A s pocitem sobě blízkého vztahu této ohromné rodiny, jejíž historické hádky a spory ukázaly ohromnou odvahu a hrdinství našich národu, jsme si vědomi toho, že nejednotnost by v budoucnu ohrozila život našeho kontinentu a zničila ho stejně jako geniální Hellas, což by vedlo k triumfu cizích hodnot. Proto nyní s pýchou, na naši společnou evropskou krev a náš evropský duch, v této naléhavé době přinášíme návrhy nové generaci. Návrhy, které napadají současné politické rozdělení, podřízené destruktivnímu materialismu vnějších sil, před nímž musí být naše skvělá historie, hospodářství, naše šlechetné tradice a inspirativnost našich ideálu zachovány: 

1) Evropa se musí neprodleně stát národem. To znamená, že Evropa bude mít společnou vládu pro zahraniční, vojenskou a hospodářskou politiku, pro vědecký rozvoj a finance. To však nesmí znamenat splynutí evropských národů, které je nežádoucí a nemožné. 

2) Evropská vláda bude volena svobodným hlasováním celého Evropského národa každé čtyři roky za účasti všech stran, které se rozhodnou kandidovat. Z tohoto hlasování vznikne parlament, který zvolí Evropskou vládu a má moc ji kdykoliv svrhnout hlasováním o nedůvěře dvou třetinovou většinou. Pokud bude mít vláda důvěru, dostane plnou moc na jedno funkční období, během kterého bude vykonávat vůli lidu, který jí dal svou moc plnit jeho potřeby v tomto novém věku. 

3) Národní parlamenty jednotlivých členských zemí Evropského národa mají plnou moc nad všemi sociálními a kulturními záležitostmi, pouze v naléhavých případech moc přejímá evropská vláda. A to v oblastech financí a dalších definovaných oblastech, ale zejména ve vedení hospodářských povinností.  

4) Hospodářské vedení bude vláda uplatňovat skrze mzdový a cenový mechanismus - tím bude v první řadě zajištěno podobných a spravedlivých podmínek pro hospodářskou soutěž ve stejných výrobních odvětvích a to vyplácením stejných mezd, platů, důchodů a odpovídajícím vědeckým pokrokem výrobních prostředků. Tak bude zajištěna rovnováha mezi produkcí a spotřebou, pokles nezaměstnanosti a postupné zvyšování životní úrovně. Kapitálové úvěry musí být k dispozici nejméně rozvinutým regionům Evropy z nynějších přebytků našeho kontinentu.  

5) Intervence vlády v těchto klíčových bodech, mezd a cen, kde převládají monopoly, bude provedeno znárodněním zemědělství a dalších odvětví základní produkce, které jsou nezbytné k vytvoření třetího výrobního systému, systému svobodného společenství, které bude třetí cestou mezi finančními pravidly amerického kapitalismu a tyranií byrokratického komunismu. To je společnou povinností Evropského společenství, aby pomáhalo sobě navzájem bojovat proti ničení evropského života a hodnot, jak zvenčí tak zevnitř skrytým útokem komunismu. 

6) Znárodněné průmyslové odvětví bude lépe vedeno samotnými dělníky, tedy syndikalismem než státní byrokracií a neschopnou soustavou cenového mechanismu. Po plném rozvoji již bude irelevantní otázka vlastnictví průmyslu z důvodu zvoleného ekonomického vedení vlády, které přinese prosperitu, a dělnici již nebudou mít žádný zájem o spory, které patřily 19. století. 

7) S vytvořením Evropského národa vznikne třetí mocnost dost silná na to, aby udržela mír. Hlavním úkolem evropské vlády bude zabezpečit okamžité stažení ruských a amerických vojenských sil z obsazených území Evropy a jejich vojenských základen. Evropa musí být silně vyzbrojena, stejně jako je Amerika a Rusko, až do vzájemného odzbrojení, které bude zajištěno evropskou iniciativou, která se nebude obávat ekonomických problémů, které odzbrojení přinese na rozdíl od kapitalistické Ameriky a ani touhy po zbraních z imperialistických důvodů jako u komunistického Ruska. 

8) Vznikem Evropy, jako třetí velmoci, se ukončí politická a vojenská moc OSN, neboť tyto tři velmoci pak budou moci efektivně jednat s ostatními. Světoví mír lze nejlépe udržet přímím a trvalým kontaktem mezi těmito třemi velmocemi.    

9) Kolonialismus musí být doveden do konce. Cestou k tomu bude vytvoření a udržení afrických států, ale ne pod vládou Evropanů, ale Afričanů, rozléhajících se na dvou třetinách Afriky. Zbylá jedna třetina Afriky bude vedena evropských národem a Afrikánci. Afričané a Evropané, kteří se rozhodnou zůstat na cizích územích, by zde měli zůstat bez volebního či politického práva. Budou ve stejné situaci jako všichni cizinci v cizích zemích, s výjimkou dodržování základních lidských práv v rámci vlastních komunit prostřednictvím vzájemné dohody evropských a neevropských území. Multirasová vláda se vždy zhroutí navzdory volebnímu právu jednoho hlasu pro všechny, jenž jsem bylo dovezeno ze Západu, které se v takové vládě stává podvodem a cestou ke kapitulaci, než k řešení problémů. Lepší je rozdělení jasným urovnáním. Evropa se musí rozhodnout, co bude její državou a co opustí. Evropané jsou před velikými rozhodnutími. Dnes k nim postrádají vůli. Musíme udržet to co je důležité pro život Evropy a musíme být za každé situace věrní evropským osadníkům, zvláště teď když jsou v Africe v ohrožení.  

10) Prostor plně sjednocené Evropy, včetně území smluvně odstoupených Amerikou a Ruskem, včetně Britského dominia a dalších evropských zámořských teritorií a přibližně jedné třetiny Afriky, je spravedlivým požadavkem pro plnohodnotný život evropského výrobního a spotřebitelského systému, který bude bez lichvy a kapitalismu. V rámci tohoto velikého regionu našeho národa se spojí geniální moderní věda s třítisíciletou kulturou a společně dosáhnou stále vyšších forem života v Evropě, které budou i nadále zdrojem inspirací pro lidstvo.