úterý 27. listopadu 2012

Prométheus


Postava tohoto Titána je jedním z nejcennějších výtvorů řecké mytologie: jako zosobnění odvahy, vytrvalosti, hrdého vzdoru, svobody a nenávisti k řádům, které zotročovaly a uzurpovaly člověka. Tak patří mezi nejstarší a přitom stále živé symboly boje za skutečný pokrok a štěstí člověka. Báje o Prométheovi v sobě ukrývá kořeny podstaty osudu evropského člověka – mnohdy je tragický, ale přesto uvnitř sebe skrývá ohromné semínko naděje, které se dokáže vzepřít bohům, aby se samo stalo božskou esencí. Prométheus taktéž bývá výrazem přesvědčení o nevyhnutelném příchodu nového řádu.

Prométheus přinášející lidem oheň

„Prométheus vstupuje na scénu v době, kdy Zeus povstal proti Titánu Kronovi, aby nastolil vládu nového řádu. Titáni bránili starý řád Kronův, ale Prométheus se postavil na stranu Diovu, i když byl Titán, protože toužil po novém a spravedlivějším řádu. Pomohl mu radou i přímou účastí v boji, přesvědčil také bohyni země Gaiu, aby se k němu připojila. Když Zeus po urputném desetiletém zápase s jeho pomocí zvítězil, nijak zvlášť se mu neodměnil. To ovšem Prométheovi nevadilo; odklonil se od něho teprve tehdy, když začal krutě upevňovat svou moc. Otevřeně se s ním však rozešel až později, když si Zeus usmyslil vyhubit bezmocné pokolení lidí. Prométheus měl lidi rád a kromě toho měl soucit se slabšími: rozhodl se je zachránit i za cenu, že tím přivolá na sebe hněv nejvyššího boha.

K záchraně lidí bylo však nutné, aby si chtěli a dovedli pomoci také sami. Prométheus jim tedy vdechl naději a zabezpečil sílu: v hoře Moschylos na Lémnu ukradl z pece boha Héfaista oheň a přinesl ho lidem. Ovládnutí tohoto živlu probudilo lidi k uvědomělému životu: poznali, že oheň je nejen hrozbou, ale i služebníkem, stali se nezávislými na rozmarech počasí, připravovali si vydatnější jídla, sílili tělesně i duševně.

Tím vším se stal Prométheus skutečným „stvořitelem člověka“, přinejmenším v tom smyslu, že ho vymanil z původního přírodního stavu a vychoval v rozumnou bytost. To bylo ovšem víc, než byl Zeus ochoten strpět: za služby prokázané lidem odsoudil Prométhea k ukrutnému trestu. Přikázal svým služebnicím Síle a Moci, aby se ho zmocnily a odvedly na kraj světa; tam ho pak musel Héfaistos přikovat na vysokou skálu.

Prométheus byl přemožen, ne však poražen: nezoufal. Věděl, že Diova krutovláda nebude trvat věčně, a protože po matce zdědil věštecký dar, věděl také, kdy a jak Zeus padne i jak tomu může uniknout. Když se zpráva o tom donesla k Diovi, ihned poslal boha Herma, aby toto tajemství vyzvěděl. Prométheus však odmítl s Diem a jeho poslem vyjednávat: „Nenávidím vás bohy všechny! Nevyměním svá muka za otrockou službu tyranu!“ Jakmile Hermés přinesl Prométheovu odpověď, Zeus uchopil blesk a svrhl skálu s přikovaným Prométheem do hlubin Tartaru.

Tímto pádem skončila však jen první část Prométheovy tragédie. Zeus ho nesvrhl do věčné tmy proto, aby ho záhubou osvobodil z muk, ale aby zlomil jeho vzdor. Když se mu to nepodařilo, dal ho vynést znovu na světlo, aby mu připravil nové utrpení.

Dlouhá léta musel pak viset Prométheus přikován ke skále na vrcholku Kavkazu, v létě trpěl žárem slunce, v zimě mu chřadly údy mrazem. A nejen to: každé ráno přiletěl k němu z Diova rozkazu veliký orel, aby mu ostrým zobákem vykloval kus jater, který přes noc vždy znovu narostl. Avšak ani tato muka Prométhea nezlomila; zůstal hrdý jako dřív a své pomoci lidem nelitoval.

Mezitím se však na světě mnoho změnilo. Zeus si svou moc natolik upevnil, že jí už nic nemohlo otřást, a proto se jeho vláda zmírnila. Nebyl už mstivým tyranem, propustil z vězení Titány, byl dokonce laskavý i k lidem a za příslušné oběti ochraňoval jejich řády. Nic ho už neznepokojovalo, jen ono tajemství, které znal jedině Prométheus. Poslal tedy k němu znovu boha Herma a nabídl mu za jeho prozrazení milost; Prométheus ji však odmítl. Pak ale přišli za ním jeho bratři a přesvědčili ho, že se Zeus změnil, že jeho vláda není už tím, čím bývala kdysi, že bohové i lidé jsou s ní spokojeni. Byl tedy ochotný ji uznat, protože nemá smyslu setrvávat ve vzdoru, když jeho důvody opadly. Jediné však nechtěl: žádat a přijmout milost.

Dlouho Prométheus doufal, že mu snad jednoho dne pomohou lidé, pro které tolik trpěl; z jejich rukou by svobodu přijal. Jednoho dne pak skutečně přišel pod jeho skálu člověk. Byl to hrdina Héraklés. Jakmile spatřil orla, který přiletěl na svou každodenní hostinu, sestřelil ho šípem. Nato vzal svůj těžký kyj a rozbil Prométheovy okovy, nakonec vyrval ze skály i hřeb, jímž byl k ní Prométheus přibit. A v okamžiku, kdy už měl Prométheus svobodu na dosah ruky, objevil se Diův posel Hermés: slíbil, že Zeus mu v jejím dosažení nebude bránit, jestliže prozradí tajemství jeho záchrany: „Ať tedy Zeus nevstupuje v manželství s bohyní Thetidou, po které touží, protože její syn převýší otce! Ať ji provdá za smrtelného člověka, její syn pak neohrozí žádného z bohů!“

Prométheus dosáhl svobody. Dosáhl ji s pomocí člověka a smírem s Diem, který si nesmírným utrpěním vyvzdoroval, aniž slevil ze své hrdosti a ze svých cílů. Jeho vítězství bylo pak dovršeno přijetím na Olymp. Aby se však splnila Diova nezrušitelná přísaha, že Prométheus bude navěky připoután ke skále, musel nosit na ruce prsten ze svých okovů, v němž byl zapuštěn kousek kavkazské skály. Na Prométheovu počest začali pak nosit prsteny s kamenem i lidé a nosí jej dodnes, i když na původ tohoto obyčeje dávno zapomněli.“

Zdroj: Vojtěch Zamarovský - Bohové a hrdinové antických bájí

Prométheus osvobozen Heráklesem

Evropský člověk vlastní vnitřní oheň, který ho stravuje a ničí, ale zároveň povznáší. Evropský člověk je sebevražedný a sebeutvářející se zároveň. Je tím, co Heidegger řecky nazval deinotatos: nejrizikovější bytost. Prométheovský duch, který nemohl být ‚božstvem‘ pouštních náboženství nikdy potlačen, je v celé evropské historii charakterizován vůlí ‚vyrovnat se bohu‘. Sjednocuje se v něm titánská vůle k moci (v jüngerovském významu), ‚hybris‘, rozumnost a riziko. Není přitom ‚dobrý‘ ani ‚zlý‘, ani ‚svatý‘, ani ‚prokletý‘, prométheovský duch je vnitřní silou, jíž je nutno stále krotit … Je to tedy síla i slabost zároveň. Síla, protože sebou nese bojovnou mentalitu, která čelí výzvám. Slabost, protože se v každém okamžiku vydává v nebezpečí, v němž upadá do lehkomyslnosti a sebezničení …“

Guillaume Faye - Proč bojujeme