sobota 14. července 2012

Co si může policista dovolit?


Kdy po mně policista může chtít občanský průkaz?
V podstatě kdykoliv. Zákon o Policii České republiky 273/2008 Sb. uvádí důvody, při nichž je policista oprávněn požadovat prokázání totožnosti. V praxi záleží pouze na policistovi, jaký důvod si vybere a podle kterého požaduje prokázání totožnosti.

Mám právo na sdělení tohoto důvodu?
Ano. Policista je povinen toto sdělit. Stejně tak je povinen Vás poučit o Vašich právech. Zde však zákon o policii uvádí důležitou podmínku, pokud to okolnosti umožňují, jinak stačí, aby Vás poučil dodatečně, tedy ihned jakmile to okolnosti dovolí, nikoliv až ve chvíli, kdy si jdete stěžovat na jednání takového policisty. Obojí vyplývá z §13  výše uvedeného zákona o policii.
„...žádným zákonem není upravena povinnost sdělovat důvod k prokázání totožnosti. Pokud však budete trvat na sdělení důvodu, tak dotazem (stížností) na oddělení vnitřní kontroly krajského ředitelství, které prověří zda byl zákonný důvod k prověření vaší totožnosti...“ por. Jana Matonohová, PIS PČR SSvčk Ústí nad Labem

Takže občanku musím ukázat vždy?
Zákon o policii ovšem nikde netvrdí a neopravňuje policisty požadovat předložení nebo dokonce fyzické předání občanského průkazu. Opravňuje k požadování prokázání totožnosti. Toho lze dosáhnout i poskytnutím součinnosti tak, že policistovi jméno, příjmení datum narození, potažmo rodné číslo a místo trvalého pobytu, svou státní příslušnost nadiktujete a on si toto ověří. Zákon o policii přímo uvádí, že způsob zjišťování musí být přiměřený účelu. Samozřejmě lze k prokázání užít i jiných dokladů či svědectví osob.
Rovněž zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb. nestanoví nikomu povinnost nosit jej u sebe ani předkládat jej policistům. Policisté nejsou oprávněni požadovat číslo občanského průkazu, jak se někdy v praxi stává. Rovněž nejsou oprávněni nad rámec zákona požadovat Vaše osobní údaje.
Občanský průkaz je dokladem totožnosti a slouží k tomuto účelu. Ptáte li se na oprávnění policistů požadovat jej, pak mohu opět opakovat, že nemáte ani povinnost jej nosit ani předávat policistům, nicméně je to s ním jednodušší. Ovšem k ničemu takovému nelze nikoho nutit. Nikdo tuto povinnost nemá.

Když mi policisté tvrdí, že občanský musím mít vždy u sebe tak lžou?
Nemusí hned záměrně lhát, jen nekonají v souladu se zákonem.

Není to totéž?
Může to tak působit, lépe to však zní, než říci, že policisté jsou hloupí a zákona neznalí nebo že je záměrně nedodržují. Lidská selhání jsou samozřejmě ve všech profesích. Například v  pražské budově inspekce ministerstva vnitra vyžadují vrátní nikoliv policisté(!) předkládání občanských průkazů, zapisují si osobní údaje návštěvníků, provádějí prohlídky, zda nejste ozbrojeni, vyžadují vyložení osobních věcí z kapes a zavazadel, průchod detekčním rámem…Tohle je zarážející, že se tak děje v budově instituce, která prověřuje policii.

Inspekční složka ministerstva vnitra nepomáhá zákonnosti v této zemi?
V podstatě ji jen předstírá. Inspekce odhaluje jen flagrantní případy či politického zadání. Trestat policisty porušující zákony znamená zbavit ji skoro všech. Což v podstatě popírá význam celého tohoto textu. Je jedno jak znáte svá práva a povinnosti, když vám je nikdo v praxi nezaručí ani nevynutí. Změna inspekce na GIBS (Generální inspekce bezpečnostních sborů) je změna kosmetická. GIBS jsou v podstatě jen SKUNK.

Nemá tedy cenu si stěžovat na jednání policistů?
Co má cenu ať si zhodnotí každý sám, ale drtivá většina stížností je vyhodnocována jako neoprávněná. Při rozdílu tvrzení Vás a policisty je jasné na čí stranu se přikloní.
...není pravda, že OVK všechny stížnosti zamítá. Pokud je  stížnost oprávněná, určitě je policista kázeňsky potrestán, pokud překročil  hranice zákona a svým jednání se např. doprustil trestného činu, je i propuštěn.  nprap. Eva Maturová, Preventivně informační oddělení  KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Pomůže si jednání zaznamenávat?
Rozhodně to nebude na škodu. Když policisté ví o nahrávání nezapomínají dbát vaší cti, vážnosti i důstojnosti. Jednání s nimi pak má kvalitativně vyšší úroveň.

Smí si občan jednání s policisty filmovat či jinak zaznamenávat?
Ano! Každý smí činit vše, co mu zákon nezakazuje. Policisté jsou povinni toto strpět.
 „Ano, to samé platí i pro policisty. mjr. Mgr. Ivana Ježková, vedoucí Preventivně informačního oddělení, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Příslušníci Policie ČR při plnění zákonných úkolů vykonávají působnost orgánu veřejné správy. Občané mohou výkon této moci přiměřeným způsobem kontrolovat. Takovouto kontrolou může být pořízení audio a videozáznamu nebo fotografie jejich jednání a chování a jejich následné využití.por. Jana Matonohová, PIS PČR SSvčk Ústí nad Labem