středa 27. června 2012

Zelená kniha o národním faktoru


Sociální, případně národní faktor, je hnací silou dějin lidstva. Sociální pouto, které spojuje navzájem každou společenskou skupinu, od rodiny přes kmen k národu, je základem pohybu dějin. 

Hrdinové v dějinách jsou lidé, kteří se pro něco obětovali. Jiná definice neexistuje. Pro co se však obětovali? Obětovali se pro druhé. Avšak pro které druhé? Pro ty, kteří k nim měli vztah. Vztah mezi jedincem a skupinou je sociálním vztahem, to znamená vztahem mezi členy jednoho národa. A národy se zakládají na nacionalismu. Tyto záležitosti jsou proto národními záležitostmi a národní vztah je vztahem sociálním. Sociální vztah se odvozuje od společnosti, čili od vztahu mezi členy společnosti, právě tak jako nacionalismus se odvozuje od národa, čili od vztahu mezi členy národa. Sociální vztah je podle toho národním vztahem a národní vztah je opět vztahem sociálním. Neboť skupina je národ a národ je skupina, i když se liší počtem, nebereme-li v úvahu rozšířenou definici skupiny, kterou se rozumí dočasná skupina bez ohledu na národní vztahy svých členů. Skupinou je zde míněna stálá skupina v důsledku národních vztahů. 

Kromě toho jsou dějinná hnutí hnutím masovým čili hnutím skupin za jejich vlastní zájmy, za jejich nezávislost na jiných skupinách. Každá skupina má svou vlastní sociální strukturu, která ji sjednocuje. Hnutí skupin jsou vždy hnutím za nezávislost, neboť porobené nebo utiskované skupiny jedině tak mohou dosáhnout seberealizace. K boji o moc dochází uvnitř skupiny samotné, i na úrovni rodiny, jak je vysvětleno v prvé části Zelené knihy pojednávající o politické základně třetí světové teorie. Skupinové hnutí je hnutím národa za jeho vlastní zájmy. Každá skupina má na základě své jednotné národní struktury společné sociální potřeby, které musí být kolektivně uspokojeny. Tyto potřeby nejsou v žádném případě individuální. Jsou to kolektivní potřeby, práva, požadavky, cíl nebo cíle národa, který je spojen vlastním nacionalismem. A to je důvod proč se tato hnutí nazývají hnutími národními. Současná národní osvobozenecká hnutí jsou sama o sobě sociálním hnutím. Neskončí dříve dokud každá skupina nebude osvobozena od nadvlády jiné skupiny, což znamená, že svět nyní prochází jedním z pravidelných období dějinných hnutí, totiž národním zápasem za vítězství nacionalismu. 

U lidstva je to skutečnost dějinná, tak jako sociální. To znamená, že národní zápas — sociální zápas je základem historického pohybu, protože je silnější než všechny ostatní faktory, neboť je prvotní příčinou, základem a podstatou lidské skupiny, podstatou národa. Je to podstata samotného života. Ostatní živočichové, nemluvě o člověku, žijí ve skupinách. Skutečně, skupina je základem přežití všech druhů v živočišné říši. A nacionalismus je zase základem přežití všech národů. 

Národy, jejichž nacionalismus je rozrušen, jsou předurčeny k zániku. Menšiny, které jsou jedním z hlavních politických problémů na světě, vznikly ze sociálních příčin. Jsou to národy, jejichž nacionalismus byl poničen a jejichž svazky byly zpřetrhány. Sociální faktor je proto faktorem žití… faktor přežití. Je to národu povahově vrozená podnětná síla k přežití. 

Nacionalismus ve světě člověka a skupinový instinkt v živočišné říši jsou jako gravitace ve světě nerostů a nebeských těles. Kdyby Slunce ztratilo svou přitažlivou sílu, plyny by se rozprchly a jednotný celek Slunce by nemohl dále existovat. Proto jednota je základem jeho přežití. Faktor jednoty v každé skupině je sociálním faktorem, čili nacionalismem. Proto skupina bojuje za vlastní národní jednotu, protože právě v tom spočívá její možnost přežití.  

Národní faktor, sociální svazek, automaticky pobízí národ k přežití, tedy podobně jako přitažlivá síla předmětu nedovolí, aby se hmota odpoutala od jádra. Rozpínání a rozptýlení atomů atomové bomby je výsledkem výbuchu jádra, které je středem přitažlivé síly pro okolní atomy. Jestliže faktor jednoty v těchto částicích je rozbit na kousky a přitažlivá síla zmizí, každý atom se rozptýlí. To je podstatou věcí. To je neměnný zákon přírody. Přehlížet nebo odporovat mu znamená škodit životu. Tak například škodí životu člověka, začíná-li přehlížet nacionalismus, sociální faktor skupiny, přitažlivost skupiny… tajemství jejího přežití. Se sociálním faktorem nemůže soupeřit nic, co by ovlivnilo jednotu skupiny, kromě faktoru náboženského, který může rozdělit národní skupinu nebo sjednotit skupiny různých národností. Sociální faktor však nakonec získá převahu. Tak tomu bylo po celé věky. V historii měl každý národ jedno náboženství. Bylo to harmonické. Avšak ve skutečnosti se ukázaly rozdíly, které se staly pravou příčinou konfliktů a nestálosti v životě lidstva po celé věky. 

Je správné, aby každý národ měl náboženství. Opak toho je abnormalitou. Taková abnormalita vytváří nezdravou situaci, která se stává pravou příčinou sporů v národní skupině. Není jiného řešení, než řídit se přirozeným pravidlem, aby každý národ měl jedno náboženství. Pak je sociální faktor slučitelný s faktorem náboženským, dosáhne se harmonie a život skupin se stabilizuje, sílí a zdravě se vyvíjí. Manželství je proces, který má záporné a kladné vlivy na sociální faktor, ačkoli jak muž, tak žena si mohou svobodně vybrat partnera, mají možnost ho přijmout, nebo odmítnout, což je přirozeným pravidlem svobody. Manželství uvnitř skupiny — ve své pravé podstatě — posiluje její jednotu a způsobuje společný vývoj v souladu se sociálním faktorem.  

Muammar Al-Kaddáfí - Zelená kniha