středa 18. dubna 2012

Zrození fašismu


Italský fašismus byl v podstatě „založen“ 23. března 1919 na slabě navštíveném shromáždění v Miláně. Přítomen byl samozřejmě Benito Mussolini a jeho Fasci di Combattimento (Bojové svazky), což byla Mussolinim po válce založená organizace, která jako první oblékla „černé košile“. 

Tento sjezd „prvních fašistů“ se konal na Piazza San Sepolero. Delegáti a stoupenci Fasci di Combattimento se sešli, aby založili národní organizaci. Fašismus byl ve své podstatě založen širokým spektrem lidí a názorů, mezi nimiž hlavně bývalými levicovými intervencionisty, anarcho-syndikalisty, futuristy a v neposlední řadě také konzervativci.   

„První fašisté“ si jasně vytyčili body, které jimi budou požadovány. Těmito body jsou ony zásadní sociální změny, které komunismus spojuje s neudržitelnými dogmaty a právě tím je ohrožuje: republika, agrární reforma, zrušení senátu, konfiskace církevního majetku, částečné vyvlastnění kapitálu, hospodářské rady vedle politického parlamentu. Zde má Mussolini ještě v každém případě jasný pojem o tom, že „revoluce“ se musí týkat vlastnického práva a mladý fašismus uvádí, jako vzor svého programu překvapivě komunistického revolucionáře a de facto strůjce Bavorské republiky rad, Kurta Eisnera.  

První fašisté tedy sestavili body, které plně odrážely jejich ranou „revoluční akci“, ovlivněnou anarchismem, syndikalismem, socialismem a radikálním nacionalismem. Na první pohled nesourodý, ale revoluční antikapitalistický a antikomunistický program, byl Mussolinim po dlouhou dobu po uchopení moci nerealizován. Až roku 1943 v zoufalé situaci a zradě si Duce vzpomíná na své sociálně revoluční kořeny a z velké části původní program Fasci di Combattimento, svou Sociální republikou a její vyhlášenou socializací překonává.  

První „program“ fašismu, ač dosti nedokonalý, v mnohém neujasněný a zprvu sám fašisty zrazený, však překonává tzv. „stopový prvek“ socialismu, častý jev u reakcionářských národních hnutí a svým sociálně revolučním akcentem v podstatě zakládá národně revoluční historické hnutí Třetí cesty. A co, že „prvními fašisty“ odhlasovaný program z 23. března 1919, vydaný o dva měsíce později, požadoval? 

Fasci di Combattimento žádají: 

1) V oblasti politické:
Všeobecné hlasovací právo s poměrným zastoupením a hlasováním žen.  
Zrušení senátu. 
Svolat národní shromáždění, jehož prvním úkolem bude rozhodnout o státní formě.  
Zřídit národní technické rady, které by doplňovaly politickou demokracii podle koncepcí, kterými se v Bavorsku řídil Kurt Eisner.  

2) V oblasti sociální:  
Osmihodinový pracovní den. 
Mzdové minimum. 
Účast zástupců dělnictva na technickém vedení průmyslu.  
Pense pro staré dělníky od 55 let.  

3) V oblasti vojenské:  
Nahradit staré armády národní milicí s krátkodobým výcvikem a s čistě obranným cílem.  
Znárodnit zbrojní průmysl.  
Národní zahraniční politiku, snažící se zhodnotit mírové uplatnění italské národní civilizace ve světě.  

4) V oblasti finanční:  
Mimořádnou daň z kapitálu, velkou a progresivní, mající skutečnou povahu částečného vyvlastnění všeho majetku. 
Konfiskaci všech statků náboženských kongregací a zrušení všech biskupských mens.  
Revisi všech smluv o válečných dodávkách a 85 % zdanění válečních zisků. 

(Program převzat z knihy Rossi, A. (1938) - Pochod na Řím)