úterý 1. listopadu 2011

Česko-Saské kulturní dny


Čeští a němečtí přátelé začali před několika měsíci plánovat společné výlety do přírody a za kulturně zajímavými místy v pohraničí. Naše národy žily pospolu stovky let, proto jsou naše kultury velice podobné a cítíme vzájemné kulturní pouto. Dnes, když jsou všechny evropské kultury ohroženy allogenní kolonizací a kulturou konzumu, je uvědomění si vlastní jedinečnosti a hrozby jejího ohrožení důležitější, než kdy dřív.

Tyto výlety rozhodně nemají být jiný způsob, jak se politicky angažovat. Není to ani strategie, která by směřovala k prosazování kulturní hegemonie. Jde o poznávání jednotlivých kultur, poznávání jejich významných míst, duše, historie a doby, ve které se vytvářely. Jde o uvědomování si autenticity a významu evropské kultury od dob Homéra až po dnešní dobu. Jde také o uvědomování si jednotlivých národních kultur, kterým dnes hrozí zánik. V tomto směru by měly tyto výlety rozvíjet naše osobnosti.


První kulturní den v Saském-Švýcarsku

Náš první společný výlet se uskutečnil na konci července v Národního parku Saské-Švýcarsko. Okolo čtyř desítek českých a německých kamarádů strávilo společné příjemné odpoledne procházkou v pitoreskní přírodě. Národní park je plný pohádkových skal a lesů, je rozdělen řekou, kdy se na jednom břehu rozkládá území ČR a na druhém břehu území SRN. Během tohoto výletu byla představena idea kulturních dnů a předneseno několik projevů s informacemi o významu těchto akcí a s informacemi o Národním parku Saské-Švýcarsko.
 


Německý report s fotogalerií ZDE.


Druhý kulturní den v Ústí nad Labem

Minulý víkend se v Ústí nad Labem uskutečnil v pořadí druhý Česko-Saský kulturní den. Účastníci navštívili ústecký hrad Střekov ležící na 100 metrů vysoké skále, obklopený hustým lesem. Pro německé kamarády nebylo bez zajímavosti, že na hradě pobýval mimo jiné Richard Wágner (který zde složil báseň, která se později stala předlohou pro libreto jeho opery Tannhäuser), Johann Wolfgang Goethe či Karel May. Z českých umělců, které hrad Střekov okouzlil, pak můžeme jmenovat například Karla Hynka Máchu. Hlavní částí tohoto setkání byl seminář o historii města Ústí nad Labem, zejména s přihlédnutím k historii dvacátého století a česko-německým vztahům. Mezi stěžejní příspěvky patřil popis okolností náletu na město v dubnu 1945 a analýza masakru ústeckých Němců, ke kterému došlo 31.července 1945. Po semináři následovala hodnotná diskuse a obě strany si mohly vzájemně představit své pohledy na tuto tragickou část naší historie.Další zastávkou byl most Dr.Edvarda Beneše, kde došlo k již zmiňovanému masakru německých obyvatel Ústí nad Labem. Zde jsme si položením věnce s dvoujazyčným nápisem „Nikdy nezapomeneme“, květin, zapálením svíček a minutou ticha připomněli tuto tragickou událost, kdy část místních Čechů pod vedením tajné policie a tzv. Revolučních gard po výbuchu muničního skladu zaútočila na německé spoluobčany. Ti byli stříleni, biti a shazováni z mostu do Labe. Z mostu jsme se poté přesunuli na Lidické náměstí, kde se nachází pamětní deska připomínající americké bombardování města na sklonku druhé světové války. I zde jsme zapálili několik svíček za nevinné oběti válečného běsnění a uctili jejich památku minutou ticha. Následoval přesun k římskokatolickému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, který byl poškozen náletem tak, že odklon kostelní věže činí v současnosti více než dva metry od jeho svislé osy.Na závěr sobotního setkání jsme navštívili Jubilejní památník z roku 1893, který byl vystavěn na náklady rakouské vlády aby připomínal hrdinství spojeneckých vojsk (tj. Ruska, Rakouska a Pruska) v boji proti napoleonským armádám v bitvě u Chlumce v roce 1813.


Německý report s fotogalerií ZDE.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společně strávené odpoledne!